17/2/22

Hướng dẫn sử dụng chế độ tập thể để gửi farm

Giới thiệu

Collective (chế độ lập thể) là một cách tuyệt vời để chia sẻ thông tin giữa những người dùng bot khác và nhiều máy tính. Ví dụ: nếu bạn đã chạy bot trên hai máy tính, bạn có thể chia sẻ thông tin giữa hai máy tính, chẳng hạn như các ô tài nguyên. Hiện tại chỉ có các ô cấp độ 15 sẽ được chia sẻ cho tập thể.
Điều này có nghĩa là bạn có thể nhờ những người khác giúp bạn trong việc tìm kiếm các ô, để bạn có thể sử dụng chế độ canh tác hiệu quả hơn nhiều! Luôn duy trì trạng thái tải trên ô cấp độ 15 bằng cách mọi người đóng góp cho tập thể.

Đảm bảo bật “gửi cho tập thể” ở chế độ canh tác!

Hãy nhớ rằng, tập thể là nỗ lực của cả đội! Vấn đề là nhờ những người khác đóng góp hỗ trợ - hoặc nếu bạn sử dụng bot trên nhiều máy để họ có thể giao tiếp với nhau!

Cách sử dụng

Làm theo các bước dưới đây để hiểu và tận dụng lợi thế của tập thể

1. Chuyển đến tab tập thể.
2. Nhập khóa mà ai đó đã cấp cho bạn HOẶC tạo khóa của riêng bạn.
3. Để sử dụng cùng một nhóm ô được chia sẻ từ người dùng khác, hãy nhập khóa chung của họ.
4. Bất kỳ người dùng nào nhập cùng một khóa với bạn sẽ có các ô của họ được chia sẻ cho tập thể của bạn. Sau đó, cả hai bạn có thể kéo các ô đó bằng chế độ canh tác. Điều này giúp tăng hiệu quả vì những người khác mà bạn biết có thể giúp bạn phát hiện các ô cấp độ 15!