Hiển thị các bài đăng có nhãn WikiEvony. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn WikiEvony. Hiển thị tất cả bài đăng

23/2/22

Danh sách dịch thuật ngữ Evony tiếng Anh <=> tiếng Việt

  key terminology - Thuật ngữ chính Alliance - Liên Minh Ally, Allies - Không tấn công lẫn nhau, đôi khi chiến đấu cùng nhau NAP (Non Aggres...

Evony Term Translation List (Japanese <=> English)

Key term 同盟 – Alliance 友好 – Ally, Allies (Do not attack each other, sometimes fight together.) NAP、不可侵 – Non Aggression Pact (Do not attack ...