Privacy Policy

Chính sách bảo mật

Cập nhật ngày 26 tháng 9 năm 20201. Giới thiệu về Evony Smart Bot

1.1. Evony Smart Bot (còn được gọi là "ESB" hoặc "ESB-TKR") là một công cụ cam kết coi trọng quyền riêng tư và dữ liệu của bạn.

2. Dữ liệu cá nhân của bạn:

Những gì chúng tôi thu thập

2.1. Chúng tôi có thể thu thập các loại dữ liệu sau từ bạn nếu bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi:

2.1.1. Địa chỉ email và địa chỉ IP của bạn.

3. Dữ liệu cá nhân của bạn:

Cách chúng tôi sử dụng nó

3.1. Chúng tôi sẽ không cung cấp dữ liệu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi:

3.1.1. Bạn đặc biệt cho phép chúng tôi làm như vậy; hoặc

3.1.2. Chúng tôi cần làm như vậy liên quan đến giao dịch thanh toán với công ty thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc liên quan đến giao dịch ghi nợ trực tiếp với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác hoặc cơ quan tham chiếu tín dụng; hoặc

3.1.3. Chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật hoặc quy định ràng buộc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy Policy

Updated September 26, 2020

1. Introduction to Evony Smart Bot

1.1. Evony Smart Bot (also known as "ESB" or "ESB-TKR") is a tool that is committed to taking your privacy and data seriously.

2. Your Personal Data:

What we collect

2.1. We may collect the following types of data from you if you use our application:

2.1.1. Your email address and IP address.

3. Your Personal Data:

How We Use It

3.1. We will not provide your data to any third parties unless:

3.1.1. You specifically authorize us to do so; or

3.1.2. We need to do so in connection with a payment transaction with a credit or debit card company or in connection with a direct debit transaction with a bank or other financial institution or credit reference agency; or

3.1.3. We are required to do so by binding law or regulation.